Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten

Verklarende woordenlijst

Gemaakt op: 5-10-2005 om 14:32
Print Pagina

Verklarende woordenlijst
Hieronder vindt u een verklarende woordenlijst voor de particulier opdrachtgever. De termen zijn dan ook toegespitst op de wereld van het particuliere opdrachtgeverschap.
A
Aanbesteden
Het beschikbaar stellen van de uitvoering van een bepaald werk voor een prijsopgave. Dit kan enkelvoudig of meervoudig.

Aannemer: aansprakelijkheid
Volgens het model van de koop-aanneemovereenkomst is de aannemer tot 20,5
jaar na de oplevering aansprakelijk voor gebreken die de hechtheid van de
constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantasten.

Aannemer: onderaannemers
Partijen die in opdracht van de aannemer werk aannemen (partijen die heien,
funderen, metselen, voegen, timmeren, ramen leveren, kozijnen leveren, de
loodgieter, de afbouwer, de dakdekker).

Achtervang(constructie)
Woningcorporatie of ontwikkelaar die indien nodig (een deel van) een collectief project overneemt. Ook kan deze partij de planvoorbereidingskosten voorfinancieren, zowel voor de gereserveerde als voor de niet-gereserveerde woningen. Als het project mislukt, neemt de partij het project over en hoeven de planvoorbereidingskosten mogelijk niet terugbetaald te worden. Als een deel van de woningen niet tijdig afgezet wordt, neemt de partij deze (tijdelijk) over.

Afzetrisico/afnamerisico
Het risico dat gerealiseerde woningen niet worden verkocht. Afdekken van dit risico bij een collectief project kan globaal op drie manieren: door de groep zelf, de groep samen met een professionele partij of door het project geheel aan een andere partij over te dragen.

Akte van levering
Hierin wordt de levering van grond en eventueel de gebouwde woning(en) door de notaris vastgelegd.

Anti-speculatiebeding
Beperkende voorwaarden bij verkoop van woning of grond om te voorkomen dat ermee gespeculeerd wordt. Voorbeeld: als een nieuw opgeleverde woning binnen vijf jaar verkocht wordt, moet het verschil tussen de transactieprijs en de oorspronkelijke prijs afgedragen worden aan de verkoper met wie de antispeculatie is afgesproken, vaak de gemeente.

Appartementsrechten
Bij gestapelde bouw wordt een complex bij de notaris via een splitsingsakte gesplitst in appartementsrechten. De bezitter van het appartementsrecht is na het passeren van de splitsingsakte automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren.

Architectenhonorarium
Het bedrag dat de architect vraagt voor zijn werk, betaling geschiedt meestal volgens de methodiek die is vastgelegd in de SR '97 (zie SR '97).

Artikel 19-procedure/vrijstellingsprocedure
De gemeenteraad kan ten behoeve van de verwezenlijking van een project vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan - vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan - mits dat project is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en vooraf van Gedeputeerde Staten de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben.

B
Bankgarantie
De bank garandeert dat zij na aanmaning uw schuld waarvoor zij garant staan, voldoet. Het wordt gebruikt als een waarborg wanneer een levering nog niet geschied is. In plaats van een bankgarantie kan ook een waarborgsom betaald worden, meestal 10% van het totale leveringsbedrag.

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitplan is een middel om "richting" te geven aan bouwplannen. In
een beeldkwaliteitplan wordt aan de hand van foto's en schetsen een beeld
gegeven van de gewenste kwaliteiten voor de te ontwikkelen woonomgeving. Vaak
wordt in een beeldkwaliteitplan duidelijk wat voor (architectonische) stijl/karakter
de plannenmakers voor ogen hebben. Het beeldkwaliteitplan vormt een brug
tussen een stedenbouwkundig uitwerkingsplan en het architectonische ontwerp.

Bestek
Uitgebreide werkomschrijving in woord en tekening van een te realiseren bouwwerk inclusief de plaatsbepaling, het materiaal en de uitvoering.

Bestektekeningen
De tekeningen (plattegronden, aanzichtdoorsneden, tekeningen van constructies
en installaties) behorend bij het bestek.

Bestemmingsplan
Door de gemeenteraad vastgesteld plan dat de bestemming voor een locatie
vastlegt.

Bezwaarprocedure
Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bij de
aanvraag van de bouwvergunning of de wijziging van een bestemmingsplan.

Bijkomende kosten
De bijkomende kosten - onderdeel van een stichtingskostenbegroting - bestaan
grofweg uit architectenhonorarium, leges, notariskosten, projectmanagement,
(juridische) advieskosten, aansluitkosten en onvoorziene kosten.

Bodemgeschiktheidsverklaring
Verklaring dat de grond geen verontreinigingen bevat waardoor deze niet geschikt
is voor woningbouw. Deze verklaring moet overlegd worden bij de aanvraag van
een bouwvergunning. Ook wel schonegrondverklaring genoemd.

Boeterente
Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd
of boetevrij is toegestaan, of bij het te laat of niet betalen van de maandelijkse
hypotheeklast, kan boeterente worden berekend.

Bond van Nederlandse Architecten
Belangenvereniging van architecten. Volgens eigen zeggen: "Architecten leveren
binnen de BNA een gezamenlijke inspanning om optimale voorwaarden te
scheppen voor de uitoefening van hun beroep, door ontwikkeling van hun
vakmanschap, versterking van hun ondernemerschap en de maatschappelijke,
culturele en economische profilering van architect en architectuur." Ongeveer
eenderde van de architecten is lid van de bond. Zie ook www.bna.nl.

Bouw- en woningtoezicht
Gemeentelijke afdeling die onder andere toeziet op het naleven van de bouwverordeningen en de verleende bouwvergunning en de kwaliteit van bestaande
woningen.

Bouwbesluit
Regeling van het Rijk: geeft minimum technische bouwvoorschriften voor een
bouwwerk. Deze worden getoetst bij het verlenen van een bouwvergunning.
De voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en milieu.

Bouwcoördinator
Inspecteert en begeleidt bouw en coördineert tussen partijen en houdt de betaling
aan de aannemer in de gaten.

Bouwdepot (bouwfinanciering)
De volledige hypothecaire lening die men bij aankoop van grond neemt, wordt in
een depot geplaatst, waaruit in termijnen wordt betaald voor de bouw van een
woning. De rentevergoeding voor het depot kan lager zijn dan de hypotheekrente.

Bouwexploit
Omwonenden stellen de aannemer of de opdrachtgever van een bouwwerk
vooraf aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van heiwerk of bemaling.

Bouwfraude
Fraude gepleegd door aannemers, bouwers en ontwikkelaars. Bij de aanbesteding, die openbaar moet zijn bij een bedrag boven de 25 miljoen euro, is de
opdrachtgever verplicht de laagste bieder de opdracht te gunnen. Dit bood
(en biedt?) bouwers de mogelijkheid om af te spreken wie de opdracht mocht
uitvoeren tegen welk bedrag. Hierdoor konden zij de prijs opvoeren en onderling
de continuïteit van de bedrijven regelen. Meer informatie op www.bouwfraude.nl.

Bouwfysica
Wetenschap die zich bezighoudt met warmte en massatransport, bouwakoestiek
en lichttechniek van gebouwen.

Bouwrente
Alle rente die de koper moet betalen tijdens de bouw aan de aannemer en de
geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financiële vergoeding, hypotheekrente.

Bouwrijpe grond
Grond die geschikt is (gemaakt) om te bebouwen.

Bouwsomlimiet
Bij de opdracht aan de architect meegegeven maximumbedrag om het bouwwerk te realiseren.

Bouwteamverband
In een bouwteam wordt één aannemer al tijdens de planfase gevraagd om in
een bouwteam (bestaande uit opdrachtgever, architect en overige adviseurs en
aannemers) deel te nemen. De plannen worden dus in samenspraak met
de aannemer ontwikkeld. Voordeel is dat er een goed zicht is op de kosten.
Nadeel is dat er geen concurrentie is. Het toetreden van een aannemer tot een
bouwteam wordt vaak voorafgegaan door een selectieprocedure.

Bouwvergunning
Vergunning van gemeente die afgegeven wordt na toetsing van bouwtekeningen,
constructieberekeningen en Energie Prestatie Normberekening aan het
bouwbesluit, en ontwerp aan het bestemmingsplan en de eisen van welstand.

Bouwverordening
Gemeentelijke verordening die onder andere de stedenbouwkundige eisen,
de procedure voor de bouwvergunning en de regels voor het gebruik van het
bouwwerk weergeeft.

Bouwvolume
Het bruto-bouwvolume is het volume dat wordt gemeten met inbegrip van
buitenmuren en dak, te vertrekken van het maaiveld.

Brutovloeroppervlakte (BVO)
Oppervlakte inclusief gevels, constructieonderdelen, binnenwanden, trapgaten,
schoorstenen et cetera.

C
Canon
Zie erfpachtcanon.

Casco
Alleen de dragende constructie van een gebouw.

Cataloguswoning
Een reeds ontworpen woning met vaste bouwprijs die uit een catalogus kan worden besteld.

Collectief particulier opdrachtgeverschap
Een groep particulieren - georganiseerd in een stichting of vereniging - verwerft een bouwlocatie en realiseert vervolgens naar eigen inzichten een project voor eigen gebruik.

Constructeur
Tekent de constructieve details en berekent het dragend vermogen van de constructies van het bouwwerk.

Constructie All Risk verzekering (C.A.R.)
Verzekering die aan alle partijen dekking biedt tegen materiële schade (en/of verlies) die ontstaat tijdens de uitvoering van de bouw; kosten zijn ongeveer 0,25% van de totale bouwkosten.

Consumentgericht bouwen
Een professionele opdrachtgever (ontwikkelaar, woningcorporatie) verwerft
grond en biedt de consument tijdens de totstandkoming van zijn of haar woning
invloed en keuzevrijheid (bijvoorbeeld ten aanzien van verkaveling, architectuur
en volume, indeling en afwerking van de woning).

D
Definitief ontwerp
Een nadere uitwerking van het VO (voorlopig ontwerp). De architect treft voorbereidingen voor de aanvraag van de bouwvergunning. In deze fase wordt ook
een kostenbegroting gemaakt.

Definitiefase
In de definitiefase van een project wordt precies vastgelegd hoe en met wie het
project gerealiseerd gaat worden. Er wordt een plan van aanpak en programma
van eisen gemaakt. Bij een collectief project wordt er een rechtspersoon opgericht
en worden er afspraken over de organisatie gemaakt.

Depotrentevergoeding
Voor het bedrag in het bouwdepot wordt een rentevergoeding gegeven aan de
hypotheeknemer.

Directievoerder
Inspecteert en begeleidt de bouw: ziet erop toe dat het project conform bestek
en tekeningen wordt gerealiseerd.

E
Economisch eigendom
Bij economisch eigendom draagt men alle rechten en plichten over en kan de
verkrijger - de opdrachtgever - er feitelijk over beschikken. De woning komt pas
in juridisch eigendom wanneer de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster.

Energie Prestatie Norm (EPN)
In het Bouwbesluit opgenomen norm over energieverbruik.

Enkelvoudige aanbesteding
Aanbestedingsvorm waarbij via een éénmalige inschrijving het werk aan
de laagste inschrijver wordt gegund. Tegenovergestelde van meervoudige
aanbesteding waarin gefaseerd de uitvoerende partij wordt bepaald.

Erfpacht
Een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De vergoeding hiervoor is de erfpachtcanon. De reden
voor een gemeente grond uit te geven in erfpacht is dat zij dan meer invloed kan
uitoefenen op de inrichting van de gebouwde omgeving. De meeste steden
hanteren geen erfpacht (meer), Amsterdam en Den Haag bijvoorbeeld nog wel.
Rotterdam is de regeling aan het afschaffen.

Erfpachtcanon
Canon is de heffing die betaald wordt over de grond die in erfpacht is uitgegeven.
Dit dient jaarlijks betaald te worden, maar het komt vaak voor dat dit over een
langere periode afgekocht wordt. Bij nieuwbouw wordt de erfpachtcanon
meestal voor 50 jaar ineens afgekocht. Hoe lang men aan de erfpacht en de
canon verbonden is, verschilt. Bij eeuwigdurende of voortdurende erfpacht
behoudt u voor onbepaalde tijd de beschikking over de grond, bij tijdelijke erfpacht krijgt de gemeente na afloop van een vastgestelde periode de beschikking
over de grond terug, er moet dan een nieuwe afkoopsom betaald worden aan de
gemeente. Het contract voor voortdurende erfpacht is doorgaans ingedeeld in
verschillende tijdvakken, aan het einde van een tijdvak worden de voorwaarden
en de canon herzien naar de eisen van de tijd. De canon is belastingaftrekbaar.

Executiewaarde
De waarde van een huis bij gedwongen verkoop, bij nieuwbouw is dit meestal
90% van de aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.

Exploitatiebegroting
De inkomsten en de uitgaven tijdens het gebruik van een gebouw (huuropbrengst, kosten onderhoud , rente en dergelijke).

G

Garantie Instituut Woningbouw (GIW)
Instituut voor nieuwbouw dat kwaliteit en afbouw garandeert als de aannemer
failliet gaat of weigert gebreken te herstellen. Zie www.giw.nl

Garanties, verzekeringen en waarborgen
Zie GIW, SGWN, STIWOGA, Stichting Bouwgarant, Constructie All Risk verzekering, NHG.

Gebruiksoppervlakte (GBO)
Het gaat om de werkelijk bruikbare woonoppervlakte en verkeersruimte:
de verblijfsruimte.

Grondbedrijf
Gemeentelijke afdeling die grond koopt, bouwrijp maakt en verkoopt.

Grondexploitatie
Berekening van alle kosten en opbrengsten van de bij een bouwplan betrokken
grond.

Grondquote
Waardeberekeningsmethode voor grondkosten; deze zijn een percentage van de
stichtingskosten. De basis voor deze methode is de gedachte dat iemand die de
kosten voor een duur huis kan opbrengen, ook veel geld heeft voor de grond.
Maar het nadeel van deze methode is dat hij een remmende werking heeft op
de kwaliteit van woningen. Als meer kwaliteit wordt gerealiseerd, stijgen de
stichtingskosten waardoor de grondkosten ook weer toenemen. Je wordt als het
ware gestraft voor het realiseren van (extra) kwaliteit. Daarom hanteren steeds
meer gemeenten de residuele waardemethode (zie elders in de woordenlijst).

Grondrente
Zie uitstelrente.

Grondreserveringsovereenkomst
Overeenkomst tussen grondleverende partij en particuliere opdrachtgever waarin
de particulier het recht (vaak ook plicht) verkrijgt om na een (vastgestelde) periode
grond aan te kopen. Het voordeel van deze constructie is dat de particulier in deze
periode zijn woning kan ontwikkelen en nog geen hypotheek hoeft af te sluiten om
de grond te betalen. Zijn financiële risico wordt over het algemeen lager.

H

Huurwaardeforfait
Het bedrag dat de eigenaar van een woning zou kunnen verkrijgen door het verhuren van zijn woning. Dit bedrag moet opgeteld worden bij het persoonlijk
inkomen voor de berekening van de inkomstenbelasting.

Hypotheek
Een onroerende zaak (huis en grond) dient als onderpand voor een financiële
lening. Daarmee krijgt de geldverstrekker zekerheid dat de verplichtingen worden
nagekomen.

Hypotheekgever
Degene die zijn onroerende zaak als onderpand aanbiedt en hiervoor een lening
ontvangt van een geldverstrekker.

Hypotheeknemer
Degene die een lening verstrekt (financiële instelling) en hiervoor als onderpand
een onroerende zaak accepteert.

Hypotheekaktekosten
Kosten van het Kadaster voor de registratie van de hypotheekakte in het hypotheekregister.

Hypotheekrente
De rente over de hypothecaire lening.

I
Initiatieffase
Gedurende deze fase ontstaat een idee, worden aan de hand van het globale budget de mogelijkheden bekeken en worden de wensen op een rijtje gezet. Bij collectief particulier opdrachtgeverschap wordt een groep aspirant deelnemers geformeerd. De zoektocht naar een locatie start.

J

Juridisch eigendom
Zodra de transportakte is ingeschreven bij het Kadaster, is het juridisch eigendom overgedragen.

K

Kadaster
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt
deze bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens
tegen een vergoeding beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere
belanghebbenden in de samenleving. Huizen en appartementen behoren tot
"registergoederen". Zie ook www.kadaster.nl.

Kamer van Koophandel
"De KvK werkt aan de groei en bloei van het bedrijfsleven" naar eigen zeggen.
De KvK verschaft in ieder geval veel informatie voor en over bedrijven. U kunt
hier onder andere informatie vinden over uw aannemer en architect. Zijn ze wel
wie ze zeggen te zijn?

Koop-/aanneemovereenkomst
De koper en verkoper gaan een overeenkomst aan waarbij de koper zich verplicht
tot het betalen van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de bouw van de
woning en de uitgifte van de daarbij behorende grond. De termijnen van eigendomsoverdracht worden hierin vastgelegd, de eigendomsoverdracht zelf geschiedt
in een akte van levering. Het voordeel van deze constructie in een collectief project
is dat de stichting of vereniging geen partij is in de verkoop van de woning, waardoor deze ook geen claims kan krijgen van haar eigen leden/betrokkenen. Bij de
bouw van een woning waarbij de koper zelf de grond koopt, is deze constructie niet
logisch, de grond wordt dan niet bij de overeenkomst betrokken.

Kosten koper (k.k.)
Bij een koopsom k.k. zijn in tegenstelling tot vrij op naam (VON) de volgende
kosten niet in de koopsom inbegrepen: de overdrachtsbelasting (6%) of de BTW
in het geval van nieuwbouw (19%), de kosten van het Kadaster en de notaris.

L

Leges
De kosten die aan de gemeente betaald dienen te worden voor het aanvragen
van vergunningen en andere administratieve handelingen.

Liquiditeitsbegroting
Afzetten van liquide middelen tegen de tijd. Bij de liquiditeit gaat het erom of de
koper voldoende geld beschikbaar heeft om aan de directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

M

Maatschappelijk gebonden eigendom (MGE)
Koopconstructie waarin de koper van een woningcorporatie een woning voor
een zeer gunstige prijs koopt met de verplichting deze bij verkoop terug te
verkopen aan de woningcorporatie. Deze constructie wordt doorgaans alleen
aangeboden aan huishoudens met een laag inkomen om een koopwoning voor
deze groep bereikbaar te maken.

Materieel
Gereedschap of machines die worden ingezet bij de bouw. Materiaal is hetgeen
wordt verwerkt, materieel hetgeen waarmee het materiaal wordt verwerkt.

Meervoudige aanbesteding
Aanbestedingsprocedure waarin een aannemer in meerdere selectieronden
wordt geselecteerd. Zowel een enkelvoudige als een meervoudige aanbesteding
kan openbaar of onderhands worden uitgevoerd. Openbaar wil zeggen dat elke
partij een inschrijving mag doen; onderhands wil zeggen dat alleen partijen op
uitnodiging van de opdrachtgever een inschrijving mogen doen.

Meerwerk
Extra werk voor de aannemer in opdracht van de koper. Deze kosten worden niet
meegenomen in de stichtingskostenbegroting die gebruikt wordt voor het aanvragen van subsidies en dergelijke.

Minderwerk
Minder werk voor de aannemer. De begrote kosten voor een werk dat niet uitgevoerd wordt, worden van de totale kosten afgetrokken.

Model opleveringsregel of 5%-regeling
Deze regeling geeft de koper het recht om 5% van de aanneemsom in depot bij
een notaris te houden als "stok achter de deur" om de bij oplevering geconstateerde gebreken en tekortkomingen snel verholpen te krijgen.

N

Nationale hypotheek garantie (NHG)
Borg- of garantstelling die wordt afgegeven voor een hypotheek; er wordt borg
gestaan voor de terugbetaling van uw hypotheeklasten aan de geldverstrekker.
Hierdoor wordt het risico voor de hypotheeknemer verlaagd. Zie www.nhg.nl

NEN

Normering door het Nederlands Normalisatie Instituut. Veel voorschriften uit
het bouwbesluit zijn NEN-genormeerd. NEN = Nederlandse EenheidsNorm.
Vergelijkbare normen uit het buitenland: DIN (Deutsche Industrie Norm), BS
(British Standards) en FS (Federal Standards, Verenigde Staten).

O

Ontwikkelingsbedrijf
Gemeentelijk bedrijf dat zich richt op gebiedsontwikkeling, gronduitgifte en
woningbouw.

Oplevering
Feitelijke levering van de woning aan de opdrachtgever. De tekortkomingen worden genoteerd in een opleveringsrapport (in de praktijk zijn dit er gemiddeld
twintig per woning). Wordt de woning geaccepteerd, dan tekenen de koper en de
verkoper het proces verbaal van oplevering. Bij de "tweede" oplevering wordt
gecontroleerd of de gebreken verholpen zijn. Dan wordt nogmaals het proces
verbaal van oplevering getekend.

Opzichter
Inspecteert en begeleidt bouw.

P

Plan van aanpak
Beschrijft de projectorganisatie vanaf de definitiefase tot en met de beheerfase
inclusief budget en keuze van de architect.

Planfase
Het verwerven van de locatie, het opstellen van het voorlopig en definitief
ontwerp, opstellen bestek en bestektekeningen, het aanvragen van de bouwvergunning en het aanbesteden aan de aannemer.

Planproces
Het planproces bestaat bij particulier opdrachtgeverschap uit vijf fasen: initiatieffase, definitiefase, planfase, realisatiefase, beheerfase. Zie de afzonderlijke
termen in deze woordenlijst.

Planvoorbereidingskosten
Voordat met de daadwerkelijke bouw begonnen wordt, moeten kosten gemaakt
worden, zoals kosten voor de organisatieopzet en de juridische kosten voor het
oprichten van een vereniging en het maken van statuten. De grond moet gekocht
worden, het architectenhonorarium is een flinke kostenpost en er moeten leges
voor vergunningen betaald worden. Het risico is dat u deze kosten voor niets
maakt als het project niet door blijkt te kunnen gaan. Zekerheid over de doorgang van het project moet zo snel mogelijk verkregen worden.

Precario
Een (gemeentelijke) heffing die gekoppeld is aan de (gemeentelijke) toestemming om iets (tijdelijk of permanent) aan, op of over gemeentegrond te plaatsen.
In het geval van een bouwsituatie bijvoorbeeld containers, een bouwkeet of het
leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond.

Programma van eisen
De opdrachtgever beschrijft hierin wat hij van het ontwerp verwacht. De eisen
geven aan wat zeker gerealiseerd moet worden. De locatie dient bekend te zijn
en het programma dient aan te sluiten bij de gemeentelijke eisen en randvoorwaarden. Eventueel kan een PvE worden uitgebreid met een programma van
wensen, waarbij de wensen bestaan uit dat wat idealiter gerealiseerd wordt.

R

Realisatiefase
Fase waarin de woning gebouwd wordt. Controle op het gebouwde vindt plaats
door directievoering en toezicht op en tijdens de bouw.

Rechtspersoon
Elke instelling die buiten de natuurlijke personen rechtsbevoegd is. In geval van
collectief particulier opdrachtgeverschap wordt deze instelling opgericht
(bijvoorbeeld vereniging of stichting) als opdrachtgever van het project. Binnen
deze vorm gelden afspraken over toetreding, toewijzing van woningen, verdeling
taken en verantwoordelijkheden, financiering, et cetera. Niet te verwarren met
de Vereniging van Eigenaren die automatisch ontstaat na splitsing in appartementsrechten.

Rechtspersoon: stichting of vereniging
Bij een vereniging neemt de algemene ledenvergadering de besluiten. Het
bestuur van de vereniging legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Bij een stichting neemt het bestuur de beslissingen en het bestuur
legt geen verantwoording af aan de betrokkenen. De rechten en plichten worden
vastgelegd in aparte contracten. Meestal wordt bij een project waar een andere
partij later het project gaat overnemen, een vereniging opgericht. Bij een project
waar de toekomstige bewoners gedurende het hele proces de opdrachtgever
blijven, kan zowel een stichting worden opgericht (slagvaardig en geloofwaardig)
als een vereniging (democratisch en eerlijk). Meer info bij www.notaris.nl en
www.kamervankoophandel.nl.

Rekenvergoeding aannemer
Vergoeding aan aannemer voor het maken van de offerte. Vergoeding wordt
alleen betaald als dit van tevoren is afgesproken.

Reserveringsovereenkomst
Bij collectieve projecten wordt een reserveringsovereenkomst gesloten om als
deelnemer aan het project een woning te reserveren. Bedenk wel dat u zich
vastlegt aan de koop van de woning. Toch is dit is "veilig" omdat het collectief
- de vereniging of stichting - uw belangen nastreeft.

Reserveringsvergoeding
Na betaling van bijvoorbeeld inschrijfgeld of na vaststelling van het definitief
ontwerp of bij het tekenen van de reserveringsovereenkomst betaalt u een
reserveringsvergoeding van meestal 10% van de geraamde koopsom, die recht
geeft op koop van de desbetreffende woning. Het is een vooruitbetaling die wordt
verrekend in het totaalbedrag. Deze vergoeding kan slechts onder bepaalde
voorwaarden door de gemeente, de organisatie of door de achtervang worden
terugbetaald.

Residuele grondwaardemethode
Methode van berekening van de grondprijs waarbij de grondprijs wordt bepaald
door van de verkoopprijs de stichtingskosten (eventueel inclusief winstmarge) af
te trekken. Het residu dat dan overblijft, is de grondprijs.

Risico
Bij particulier opdrachtgeverschap gaat u risico's aan. De belangrijkste risico’s
zijn: planvoorbereidingskosten: de kavel moet gekocht worden voordat er een
bouwplan of begroting gemaakt kan worden en er moeten voorinvesteringen
gedaan worden voordat er zekerheid bestaat over de doorgang van het project;
afzetrisico: bij een collectief project bestaat het risico dat niet alle woningen aan
de man kunnen worden gebracht; oplopen van de bouwkosten.

S

Stichting Bureau Architectenregistratie
De meeste werkzame architecten die hun architectendiploma hebben gehaald
en twee jaar werkervaring hebben, schrijven zich hierbij in. Doordat er voorwaarden aan verbonden zijn waaronder het hebben van een diploma, geeft
inschrijving bij dit bureau zekerheid over vakmanschap van de architect.

Seniorenlabel
Dit label stelt eisen aan de geschiktheid van woningen voor senioren. Het is
inmiddels vervangen door Woonkeur.

SGWN
Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland, de verplichtingen die de aannemer heeft ten opzichte van zijn opdrachtgever, kunnen gewaarborgd worden
door de SGWN.

Sondering Systeembouwwoning
Onderzoek naar de draagkracht van de bodem voor het bepalen van de fun-Woning die uit geprefabriceerde onderdelen in korte tijd op de bouwplaats wordt deringsconstructie. samengesteld.

Splitsing in appartementsrechten
Zie appartementsrechten.

Stedenbouwkundig plan
Plan waarin globaal omschreven wordt hoe een wijk eruit ziet en welke uitstraling daarbij moet worden gerealiseerd.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Zie beeldkwaliteitplan. 

Stichting Bouwgarant
Deze stichting garandeert het herstel van gebreken na oplevering of in de constructie als de aannemer deze niet wil of kan herstellen. Als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat, vergoedt Bouwgarant de kosten van afbouw door
een andere aannemer.

Stichting Woning Garantiefonds (STIWOGA)
Stiwoga is een gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij gericht op verzekerd bouwen.
Met een bouwgarantieverzekering bent u verzekerd van de afbouw van uw woning of appartement als uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat. Dit kan voor woningen die zowel met als zonder GIW-garantie gebouwd worden.

Stichtingskosten(begroting)
Alle kosten om het project te realiseren, bestaande uit grondkosten, bouwkosten en
bijkomende kosten.

T

Transportakte
Ook wel notarieel transport: de formele overdracht van de grond en het juridische
SR '97 eigendom van de woning van de verkoper aan de koper. Meer informatie over
Standaard Voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect versie notarissen en hun tarieven op www.notaris.nl en www.degoedkoopstenotaris.nl.

U
Uitstelrente
De rente die wordt berekend voor het uitstellen van betalen van de grond en bouwtermijnen. Bij de bouw van een huis wordt in termijnen betaald, eerst voor de grond en, naarmate de bouw vordert, voor de aanneemsom. Zolang de eigendomsoverdracht van de grond nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de koper recht op uitstel van betaling. De uitstelrente voor zowel de grondkosten als de aanneemsom is belastingaftrekbaar. De termijnen worden geregeld in de koop/aanneemovereenkomst.

V

Vereniging Van Eigenaren (VVE)
Bij gestapelde bouw zijn de eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan trappen, gevels, daken, en andere gemeenschappelijke delen van het gebouw. Daarom zijn de eigenaren automatisch lid van de VVE. Vaak worden maandelijkse servicekosten aan de VVE betaald om de verzekeringen, de contracten en het onderhoud te betalen.

Verschotten
Alles wat gedaan moet worden door de architect, maar wat niet onder het standaardwerk valt. Bijvoorbeeld de kosten voor reproductie van tekeningen, reiskosten en dergelijke. De hoogte van dit bedrag verschilt per project.

Voorlopig ontwerp (VO)
Een globale uitwerking van het programma van eisen in een ontwerp van gevels en plattegronden. De voorlopig ontwerpfase wordt afgesloten met een globale kostenbegroting.

Vrij op naam-prijs (VON-prijs)
De prijs inclusief BTW, de kosten voor inschrijving in het Kadaster en de notariskosten die de koper van een woning betaalt aan de verkoper. Niet inbegrepen in deze VON-prijs: kosten voor de bouwrente, afsluitkosten van een hypotheek, de aanvraag van een eventuele hypotheekgarantie, eventueel meerwerk en de inrichting.

W

Welstandscommissie
Commissie die (in opdracht van de gemeente) bepaalt of het gebouw binnen het welstandsbeleid van de gemeente valt. De commissie bestaat meestal uit architecten en andere deskundigen. Het feit dat zij het werk van gediplomeerde deskundigen beoordelen op basis van subjectieve oordelen is vaak het mikpunt van kritiek. Meer informatie over de discussie omtrent welstand vind u op: www.archined.nl/archined/NutenNoodzaakWels.0.html.

Welstandstoezicht
Gemeentelijk instrument voor het handhaven en ontwikkelen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Welstandscriteria en procedures moeten vanaf juli 2004 in een Welstandsnota vastgelegd zijn.

WoonKeur
Een door SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) en Aedes (koepel van woningcorporaties) ontwikkeld certificaat voor nieuwbouwwoningen, waar gebruikskwaliteit, veiligheid en toekomstwaarde de maatgevers voor de beoordeling van de woontechnische kwaliteit zijn. Het is samengesteld uit de eisen van het seniorenlabel, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de VAC-Kwaliteitswijzer en het Handboek voor Toegankelijkheid.

Aan het laden...

Zó werkt het!

  • Schrijft u in.
  • Zeg waar u wilt wonen
  • Wordt daarmee deelnemer van een initiatiefgroep
  • Kies samen een architect
  • Maak uw eigen indeling
  • U bepaalt, daarmee ook de prijs.

en TECUM begeleidt dit hele proces

readmore

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze website?

Klik dan hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier.